Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia

2017-10-19 09:34:32

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia

            Szczecinek, 16 października 2017 r.

 

Ogłoszenie o wynajmie lokalu na prowadzenie działalności usługowej

 

Zarząd „AQUA-TUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 (parter) z przeznaczeniem na działalność usługową na niżej wymienionych warunkach:

I. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem konkursu jest „AQUA-TUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000097416 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS), posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 673-17-21-941, zwana dalej „AQUA-TUR”.

1.2 Kontakt z organizatorem konkursu: tel. 94-37-296-28, faks. 94-37-296-27, e-mail: b.bracka@sport.szczecinek.pl

1.3 Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Ryszard Baranowski – p.o. Kierownika ds. techniczno – eksploatacyjnych (tel. 604 772 059).

II. CEL KONKURSU OFERT I TRYB JEGO GŁOSZENIA

2.1  Celem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który wynajmie od „AQUA-TUR” lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność usługową.

2.2 Oferentem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka   organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zdecyduje się  w  najmowanym pomieszczeniu prowadzić działalność usługową  na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

2.3 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na okres co najmniej 14 dni na tablicy ogłoszeń w budynku basenu, na stronie internetowej www.sport.szczecinek.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

III . OPIS LOKALU

3.1 Lokal jest usytuowany na parterze budynku basenu, jego całkowita powierzchnia wraz z toaletą wynosi 24,8 m² (pomieszczenie 4,7x4,4 m oraz toaleta 1,3x3,2 m).

3.2 Lokal jest przystosowany do działalności w zakresie usług okołobasenowych. Posiada jedno wejście, ma dostosowane do zakresu działalności oświetlenie i wentylację oraz gniazda zasilające w energię elektryczną 230 V. Pomieszczenie spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP.

3.3 W przypadku, gdy Najemca będzie chciał dokonać zmian w wystroju/ adaptacji wynajmowanego lokalu zobowiązany będzie do przedstawienia w złożonej ofercie wizualizacji aranżacji lokalu. Najemca będzie mógł dokonać zmian/remontu w terminie i zakresie uzgodnionym z Wynajmującym.

3.4 Dostęp do lokalu z holu basenu w dniach i godzinach pracy basenu „AQUA-TUR”.

3.5  Klienci przyszłego Najemcy lokalu mogą korzystać z dwóch toalet usytuowanych na parterze budynku w holu basenu.

IV.WARUNKI NAJMU

4.1 Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę „AQUA-TUR” zawrze umowę najmu na czas określony od dnia 1.12.2017 r. do 31.12.2020r.

4.2 Zaproponowany czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez „AQUA-TUR” faktury VAT.

4.3 Czynsz najmu obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, koszty ogrzewania
i wentylacji oraz koszty wywozu śmieci i podatku od nieruchomości.

4.4 „AQUA-TUR” nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie urządzeń i innych rzeczy przechowywanych przez najemcę w najmowanym lokalu.

4.5 Wymagane przez „AQUA-TUR” warunki najmu lokalu określone zostały
w umowie najmu, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

5.1 Można złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się utrzymać ważność oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia jej złożenia.

5.2 Ofertę z podaniem wysokości proponowanej miesięcznej stawki czynszu za 1 m² (obejmującej cenę netto plus 23%  podatku VAT) powierzchni lokalu użytkowego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Nie dopuszcza się ofert częściowych ani zamiennych.

5.3 Oferta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu oferenta. W treści oferty należy podać adres zamieszkania lub adres siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego oraz rodzaj działalności jaką zamierza się prowadzić w najmowanym lokalu.

5.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej wyłącznie napisem „KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU”  - nie otwierać przed dniem 20 listopada 2017 r. i godz. 10.30. Druga wewnętrzna zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją oferenta.

5.5 Ofertę należy złożyć w siedzibie „AQUA-TUR” w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 w budynku Regionalnego Centrum Tenisowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. do godz.10.00.

5.6 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „AQUA-TUR” w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 dnia 20 listopada r. o godz.10.30.

5.7 „AQUA-TUR” nie dopuszcza możliwości modyfikacji oferty po jej złożeniu.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

7.1 Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu za 1m²  (cena netto plus 23% podatku VAT) powierzchni lokalu użytkowego.

7.2 W sytuacji, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub niepodpisanie, z innych przyczyn niezależnych od „AQUA-TUR” umowy z oferentem, który wygrał konkurs, „AQUA-TUR” ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

8.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty „AQUA-TUR” zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wyniku konkursu.

8.2 Komunikat o wyniku konkursu zamieszcza się dodatkowo na tablicy ogłoszeń w budynku basenu oraz na stronie internetowej www.sport.szczecinek.pl

Treść ogłoszenia wraz ze wzorem umowy do pobrania tutaj

powrót do strony głównej

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia szpital

Kalendarz