Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia

2019-03-19 13:01:11

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia

Ogłoszenie o wynajmie lokalu na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.

Zarząd „AQUA-TUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 (parter budynku basenu) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową  na niżej wymienionych warunkach:

I.ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest „AQUA-TUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000097416 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS), posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 673-17-21-941, zwana dalej „AQUA-TUR”.

 2. Kontakt z organizatorem konkursu: tel. 94-37-296-28, e-mail: r.baranowski@sport.szczecinek.pl

 3. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Ryszard Baranowski – p.o. Kierownika ds. techniczno – eksploatacyjnych (tel. 604 772 059).

  II. CEL KONKURSU OFERT I TRYB JEGO GŁOSZENIA

  2.1  Celem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który wynajmie od „AQUA-TUR” lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno- handlową.

  2.2 Oferentem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka   organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zdecyduje się
  w  najmowanym pomieszczeniu prowadzić działalność gastronomiczno- handlową  na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

  2.3 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na okres co najmniej 14 dni na tablicy ogłoszeń w budynku basenu oraz  na stronie internetowej www.sport.szczecinek.pl.

  III . OPIS LOKALU

  3.1 Lokal jest usytuowany na parterze budynku basenu, jego całkowita powierzchnia wraz z zapleczem wynosi 17,3 m². Dla celów prowadzenia działalności istnieje możliwość użytkowania przyległej powierzchni konsumenckiej oraz podstawowego wyposażenia lokalu stanowiącego własność Wynajmującego.

  3.2 Lokal jest przystosowany do działalności w zakresie małej gastronomii i handlu. Posiada wejście z holu basenu, ma dostosowane do zakresu działalności oświetlenie i wentylację oraz gniazda zasilające w energię elektryczną 230 V, posiada ogrzewanie co z sieci oraz sieć wodno- kanalizacyjną. Pomieszczenie spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP.

  3.3 W przypadku, gdy Najemca będzie chciał dokonać zmian w wystroju/ adaptacji wynajmowanego lokalu zobowiązany będzie do przedstawienia w złożonej ofercie wizualizacji aranżacji lokalu. Najemca będzie mógł dokonać zmian/remontu w terminie od  01 czerwca 2019 r.

  3.4 Dostęp do lokalu ogólnodostępnymi schodami zewnętrznymi w dniach
  i godzinach pracy basenu „AQUA-TUR”.

  IV.WARUNKI NAJMU

  4.1 Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę „AQUA-TUR” zawrze umowę najmu na czas określony od dnia 01 czerwca 2019r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością jej przedłużenia,  po podpisaniu  przez Miasto Szczecinek i AQUA-TUR sp. z o.o. umowy dzierżawy budynku krytej pływalni na kolejny 3- letni okres .

  4.2 Zaproponowany czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez „AQUA-TUR” faktury VAT.

  4.3 Czynsz najmu obejmuje koszty ogrzewania i wentylacji oraz koszty wywozu śmieci. Dodatkowo Najemcę obciążać będą koszty zużycia energii elektrycznej, fakturowanych na podstawie wskazań licznika.

  4.4 „AQUA-TUR” nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie urządzeń i innych rzeczy przechowywanych przez najemcę w najmowanym lokalu.

  4.5 Najemca zobowiązany będzie uiścić „AQUA-TUR” kaucję gwarancyjną
  w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Kaucja może zostać zwolniona po 6 miesięcznym okresie prawidłowego korzystania z lokalu i terminowej opłacie bieżącego czynszu.

  4.6 Wymagane przez „AQUA-TUR” warunki najmu lokalu określone zostały
  w umowie najmu, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  V. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

  5.1 Można złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się utrzymać ważność oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia jej złożenia.

  5.2 Ofertę z podaniem wysokości proponowanej miesięcznej stawki czynszu za 1 m² (obejmującej cenę netto plus 23%  podatku VAT) powierzchni lokalu użytkowego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Nie dopuszcza się ofert częściowych ani zamiennych.

  5.3 Oferta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu oferenta. W treści oferty należy podać adres zamieszkania lub adres siedziby oferenta oraz numer telefonu kontaktowego.

  5.4 Do oferty należy dołączyć zaświadczenie  o wpisie działalności  do  ceidg/ KRS oraz zaświadczenie z US i ZUS o braku zaległości, wydane nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentów.

  5.5 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej wyłącznie napisem „KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU”  - nie otwierać przed dniem 15 kwietnia  2019 r. i godz. 12.00. Druga wewnętrzna zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją oferenta.

  5.6 Ofertę należy złożyć w siedzibie „AQUA-TUR” w biurach administracji przy Regionalnym Centrum Tenisowym w Szczecinku, ul. Szczecińskiej 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz.11.00.

  5.7 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „AQUA-TUR” w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 dnia  15 kwietnia 2019 r. o godz.12.00.

  5.8 „AQUA-TUR” nie dopuszcza możliwości modyfikacji oferty po jej złożeniu.

  5.9 AQUA-TUR zastrzega prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

  VI. WADIUM

  6.1 Wraz z ofertą należy przedłożyć dowód wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiace 00/100).

  6.2 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy „AQUA-TUR” w Credit Agricole S.A., numer rachunku: 67 1940 1076 3126 3133 0000 0000.

  6.3 Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi
  i zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej.

  6.4 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał konkurs a nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty komunikatu
  o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.

  6.5 Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zostaje zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.

  VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

  7.1 Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu za 1m²  (cena netto plus 23% podatku VAT) powierzchni lokalu użytkowego.

  7.2 W sytuacji, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub niepodpisanie,
  z innych przyczyn niezależnych od „AQUA-TUR” umowy z oferentem, który wygrał konkurs, „AQUA-TUR” ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

  VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

  8.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty „AQUA-TUR” zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wyniku konkursu.

8.2 Komunikat o wyniku konkursu zamieszcza się dodatkowo na tablicy ogłoszeń
w budynku basenu oraz na stronie internetowej www.sport.szczecinek.pl

Treść ogłoszenia wraz ze wzorem umowy do pobrania tutaj

powrót do strony głównej

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia sapik

Kalendarz