Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia - 115m2

2021-08-23 13:24:42

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia - 115m2

Ogłoszenie o wynajmie lokalu na prowadzenie działalności sportowo- rekreacyjnej.

Zarząd „AQUA-TUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 (pierwsze piętro) z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną (siłownia, fitness, zajęcia ruchowe) na niżej wymienionych warunkach:

I. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem konkursu jest „AQUA-TUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000097416 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS), posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 673-17-21-941, zwana dalej „AQUA-TUR”.
1.2 Kontakt z organizatorem konkursu: tel. 94-37-296-28, faks. 94-37-296-27, e-mail: marketing@sport.szczecinek.pl
1.3 Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Ryszard Baranowski – Kierownik ds. techniczno – eksploatacyjnych (tel. 604 772 059).

II. CEL KONKURSU OFERT I TRYB JEGO GŁOSZENIA
2.1  Celem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który wynajmie od „AQUA-TUR” lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną.
2.2 Oferentem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka   organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zdecyduje się  w  najmowanym pomieszczeniu prowadzić działalność sportowo – rekreacyjną na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
2.3 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na okres co najmniej 14 dni na tablicy ogłoszeń w budynku basenu, na stronie internetowej www.sport.szczecinek.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

III. OPIS LOKALU
3.1 Lokal jest usytuowany na pierwszym piętrze budynku basenu, jego całkowita powierzchnia wynosi 115 m².
3.2 Lokal jest przystosowany do działalności w zakresie usług fitness. Posiada dwa wejścia, ma dostosowane do zakresu działalności oświetlenie i wentylację oraz gniazda zasilające
w energię elektryczną 230 V. Szklana ściana umożliwia bezpośredni wgląd na halę basenu. Pomieszczenie spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP.
3.3 W przypadku, gdy Najemca będzie chciał dokonać zmian w wystroju/ adaptacji wynajmowanego lokalu zobowiązany będzie do przedstawienia w złożonej ofercie wizualizacji aranżacji lokalu. 
3.4 Dostęp do lokalu ogólnodostępnymi schodami z holu basenu w dniach i godzinach pracy basenu „AQUA-TUR”.
3.5  Klienci przyszłego Najemcy lokalu mogą nieodpłatnie korzystać z dwóch toalet usytuowanych na parterze budynku w holu basenu.

IV. WARUNKI NAJMU
4.1 Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę „AQUA-TUR” zawrze umowę najmu na czas określony od dnia 15 września 2021 r.  do dnia 31 grudnia 2022 r.
4.2 Minimalna miesięczna cena najmu (cena wywoławcza) – 2 000,00 zł + podatek VAT. Cena najmu będzie waloryzowana co 12 m-cy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.
4.3 Czynsz najmu obejmuje podatek od nieruchomości, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody oraz koszty wywozu śmieci.
4.4 „AQUA-TUR” nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie urządzeń i innych rzeczy przechowywanych przez najemcę w najmowanym lokalu.
4.5 Wymagane przez „AQUA-TUR” warunki najmu lokalu określone zostały w umowie najmu, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY
5.1 Można złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się utrzymać ważność oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia jej złożenia.
5.2 Ofertę z podaniem wysokości proponowanej miesięcznej stawki czynszu (obejmującej cenę netto plus 23%  podatku VAT) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Nie dopuszcza się ofert częściowych ani zamiennych.
5.3 Oferta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu oferenta. W treści oferty należy podać adres zamieszkania lub adres siedziby oferenta oraz numer telefonu kontaktowego.
5.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej wyłącznie napisem „KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU - nie otwierać przed dniem 06-09-2021 r., godz. 10.30”. Druga wewnętrzna zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją oferenta.
5.5 Ofertę należy złożyć w siedzibie „AQUA-TUR” w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2
(budynek RCT) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2021 r. do godz.10.00.
5.6 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „AQUA-TUR” w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2 dnia 6 września 2021 r. o godz.10.30.
5.7 „AQUA-TUR” nie dopuszcza możliwości modyfikacji oferty po jej złożeniu.

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
7.1 Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu (cena netto plus 23% podatku VAT) lokalu użytkowego.
7.2 W sytuacji, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub niepodpisanie, z innych przyczyn niezależnych od „AQUA-TUR” umowy z oferentem, który wygrał konkurs, „AQUA-TUR” ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
8.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty „AQUA-TUR” zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wyniku konkursu. 
8.2 Komunikat o wyniku konkursu zamieszcza się dodatkowo na tablicy ogłoszeń  w budynku basenu oraz na stronie internetowej www.sport.szczecinek.pl

Treść ogłoszenia wraz ze wzorem umowy do pobrania tutaj

powrót do strony głównej

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia szlot

Kalendarz