Regulamin Krytej Pływalni

BASEN

1. Kryta pływalnia jest zarządzana przez "AQUA-TUR" Sp. z o.o. w Szczecinku, zwaną dalej Spółką.

2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 22.00.

3. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:

 • basen sportowy od 135 do 180 cm,

 • basen rekreacyjny od 80 do 115 cm,

 • basen hamowny zjeżdżalni 95 cm,

 • brodzik od 20 do 30 cm.

4. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

5. W obiekcie może jednocześnie przebywać 156 osób, w tym 100 osób w wodzie. Dzieci do 7-go roku życia wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

6. Szkolne grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego instruktora na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.

7. Instruktor - opiekun grupy niezwłocznie po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem zmiany ratowników, w celu ustalenia zasad kąpieli.

8. Zajęcia w grupach oraz indywidualne korzystanie z pływalni możliwe tylko i wyłącznie w obecności ratownika.

9. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zdjęcia obuwia zewnętrznego przed wejściem do przebieralni. Można je zmienić na klapki basenowe lub jednorazowe ochraniacze. Ze względu na ryzyko poślizgu nie wolno jako ochraniaczy użyć jednorazowych worków foliowych, służących do przechowywania obuwia, udostępnianych przy kasie.

10. Obuwie zewnętrzne należy przechowywać w worku w przydzielonej szafce szatni basenowej. Za bramką wejściową tj. w strefie korytarzy: suchego i mokrego, przebieralni, saun i solariów oraz natrysków obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia klapek.

11. Do przebywania w wodzie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej w dowolnym kolorze.

12. Każdą osobę przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie się pod natryskiem.

13. Wejście na halę basenową poprzez strefę dezynfekcji następuje: bosą stopą, w klapkach basenowych albo w specjalnych ochraniaczach gumowych lub lateksowych.

14. Przy korzystaniu z atrakcji basenu, a zwłaszcza zjeżdżalni oraz wszystkich schodów i stopni, należy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi i sygnalizacji świetlnej.

15. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody od dyżurującego ratownika.

16. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu.

17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą się niezwłocznie podporządkować komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł bądź komunikatom wydawanym przez ratowników.

18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • spożywania napojów alkoholowych poza terenem koncesjonowanego baru,

 • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,

 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

 • hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,

 • wprowadzania i przebywania zwierząt,

 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.

19. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:

 • biegania po plażach otaczających niecki pływalni,

 • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,

 • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, w tym w szczególności gumy do żucia,

 • zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,

 • używania mydła i innych środków chemicznych,

 • pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

 • kąpieli w szkłach kontaktowych.

20. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry (m.in. grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp.), otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi. Nie dotyczy chorych na łuszczycę, po uprzednim przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego w administracji pływalni.

21. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Należy dostosować zakres korzystania z pływalni do własnych możliwości ruchowych. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

22.Osoby korzystające z pieluch ( niekontrolujące swoich potrzeb fizjologicznych) mogą:

- przebywać wyłącznie w brodziku i jacuzzi, jeśli korzystają z pieluch jednorazowych;

- przebywać również w nieckach rekreacyjnej i sportowej, pod warunkiem zastosowania systemu podwójnej pieluchy (tj. pieluchy neoprenowej na wierzchu, wraz z wkładką -np. Happy Nappy)

23. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

24. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy. Spółka zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez organizatora zasad bezpieczeństwa i higieny.

25. Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego uprawnienia na osoby trzecie.

26. Odpłatność za usługi Spółka pobierać będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

27. Opłata za pierwszy cykl 60 min. pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

28. Rozliczenie pobytu na basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem dodatkowego czasu pobytu (ponad 60 min.) z rozliczeniem jednominutowym.

29. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

30. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty na terenie obiektu, z wyjątkiem pozostawionych w depozycie.

31. Za zgubienie lub zniszczenie paska z kluczykiem do szafki użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 50 zł.

32. Za zgubienie żetonu od szatni użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 10 zł.

33. Spółka nie odpowiada za wypadki, spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

34. Spółka może, w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z pływalni. Zapis dotyczy w szczególności osób zachowujących się agresywnie lub nadmiernie czy nienaturalnie pobudzonych.

35. Telefon alarmowy znajduje się w pomieszczeniu ochrony obiektu.

36. Skargi i wnioski można wpisywać w książkę, dostępną w administracji, w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00 lub pocztą e-mail na adres: biuro@sport.szczecinek.pl.

 

SAUNA

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z Regulaminem.

2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.

4. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

5. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności, najlepiej w godzinach wieczornych.

6. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

7. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

8. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

9. Z sauny należy korzystać nago, z owinięciem ciała w suchy ręcznik. Strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

10. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe, w zależności od tolerancji organizmu.

11. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego; należy zachować spokój i ciszę.

12. Podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała, jak również po zakończeniu korzystania z sauny nie jest zalecane używanie mydła.

13. Zamontowana sauna jest sauną suchą, nie polewamy kamieni umieszczonych w piecu wodą.

14. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

15. Na terenie sauny zabrania się:

 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,

 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

 • wnoszenia napojów alkoholowych,

 • nieobyczajowego lub agresywnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

 • palenia tytoniu,

 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

16. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

17. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.

18. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

 • osobom z chorobami krążenia,

 • osobom chorującym na cukrzycę,

 • kobietom w ciąży,

 • kobietom w czasie menstruacji.

19. Użytkownicy sauny, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu nie będą mogli więcej z niej korzystać.

20. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 

SOLARIUM

1. Osoby korzystające z solarium poddają się zabiegowi na własne ryzyko i odpowiedzialność, a ponadto zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, przestrzegania wymienionych w nim zasad oraz stosowania się do zaleceń pracowników AQUA-TUR Sp. z o.o.

2. Przed skorzystaniem z solarium należy zgłosić się do pracownika obsługi solarium.

3. W pomieszczeniu solarium jednocześnie może przebywać jedna osoba, z wyłączeniem pracownika obsługi.

4. Z solarium mogą korzystać osoby pełnoletnie.

5. Przed opalaniem należy zmyć makijaż, perfumy i balsamy. Zdjąć biżuterię.

6. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów zabrania się używania kosmetyków, które nie są przeznaczone do solarium.

7. Osoby noszące szkła kontaktowe powinny wyjąć je przed opalaniem.

8. Zawsze należy włożyć okulary ochronne do solarium. Zamkniecie oczu nie chroni przed promieniami UV, które mogą uszkodzić soczewkę oka.

9. Nie należy się opalać, gdy skóra jest mokra.

10. W solarium można opalać się tylko raz dziennie. Miedzy pierwszą i drugą sesją zaleca się 48 godzinna przerwę. Po 10 sesjach w solarium zaleca się cztero tygodniową przerwę w opalaniu.

11. Z solarium nie mogą korzystać osoby:

 • będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.

 • u których występują stany chorobowe, rany cięte, zagrożenia krwotokiem lub inne przyczyny uniemożliwiające opalanie.

12. Nie zaleca się korzystania z solarium osobom:

 • cierpiącym na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia krążenia itp.),

 • po przebytych chorobach serca,

 • chorym na epilepsję (padaczkę),

 • chorym na cukrzycę,

 • ze schorzeniami tarczycy,

 • zażywającym antybiotyki, witaminy, lekarstwa i kuracje ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca, leczonym hormonalnie, sulfonamidami, itp.

 • z chorobami skóry, posiadającym na skórze znamiona lub zmiany barwnikowe i pigmentacyjne, ze skłonnością do przebarwień skóry,

 • po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej,

 • z pierwszym typem skóry (jasna karnacja, bardzo wrażliwa),

 • kobietom w ciąży,

 • które uprzednio były naświetlane promieniami RTG,

 • z alergią na promienie UV,

 • z trądzikiem różowatym i skłonnością do pękania naczyń krwionośnych,

 • w trakcie menstruacji.

13. Każdą niesprawność urządzenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.

14. Osoby, które nie dostosują się do w/w zaleceń zostaną wyproszone z solarium lub pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.

 

Menu

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia km

Kalendarz