Regulamin Usługi HotSpot

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. AQUA-TUR umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu, zwany dalej „Usługą”.

2. Usługa, w ramach HotSpot jest bezpłatna.

3. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, zwana dalej „Użytkownikiem”.

4. Zalogowanie się do Usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Usługi HotSpot.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2014r. i może zostać zmieniony w każdej chwili. Niniejsze zasady dostępne są również pod adresem www.sport.szczecinek.pl.

 

§2 ZOBOWIĄZANIA I ZASTRZEŻENIA

1. AQUA-TUR dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość dostępu do Usługi.

2. AQUA-TUR zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie, ze względu na prace konserwacyjne lub inne zdarzenia losowe.

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci AQUA-TUR nie gwarantuje dostępu do wszystkich zasobów sieciowych. Mogą one być ograniczane, bez szczegółowego informowania Użytkownika.

4. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o przepustowości do 512 kb/s (download) oraz 256 kb/s (upload).

5. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem, wyposażonym w prawidłowo działającą, bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n. Szczegółowa instrukcja połączenia znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

6. Nawiązaną sesję połączenia system automatycznie rozłączy po 60 minutach. Kolejne połączenie będzie możliwe po kolejnych 30 minutach.

 

§3 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik korzysta z Usługi HotSpot na własną odpowiedzialność.

2. Użytkownik, korzystający z Usługi HotSpot zobowiązany jest do:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
 • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
 • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad poruszania się w sieci (tzw. netykieta),
 • stosowania się do innych zasad, wprowadzonych przez AQUA-TUR.

3. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności, mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych Użytkowników. W szczególności zabronione są:

 • powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług,
 • wszelka transmisja danych, zawierających szkodliwy kod,
 • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
 • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych, będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
 • wysyłanie spamu,
 • pobieranie plików z sieci (filmy, muzyka, oprogramowanie).

4. Użytkownik zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia, za pomocą którego korzysta z dostępu do Usługi HotSpot przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadania oprogramowania antywirusowego.

 

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. AQUA-TUR zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu dowolnemu Użytkownikowi Usługi bez podania przyczyny. Bezpowrotnie blokowany będzie dostęp Użytkownikom, łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. AQUA-TUR nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

3. AQUA-TUR nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z usługi HotSpot, a w szczególności za:

 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
 • ujawnienie danych Użytkownika,
 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Usługi HotSpot.

4. AQUA-TUR nie odpowiada za żadne inne straty, powstałe z winy Użytkownika, np.: na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

5. AQUA-TUR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń, w zakresie możliwości korzystania z Usługi, wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. AQUA-TUR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie www.sport.szczecinek.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Menu

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia inwest-w-zsz

Kalendarz